Algemene voorwaarden  :

Plotternederland

- www.plotternederland.nl -

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.         Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud                 en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.         Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.         Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.         Dag: kalenderdag;

5.         Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.         Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.         Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.         Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.         Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten, (digitale) inhoud en producten levert

10.       Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.       Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12.       Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Plotternederland

Vestigingsadres (Geen bezoekadres) : van der Duyn van Maasdamstraat 10, 1781 VD Den Helder.

E-mailadres: info@plotternederland.nl

KvK-nummer: 64539040

Btw-identificatienummer: NL017235388B01

 
Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.         Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.         Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.         Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.         Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.         Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, kunnen kleuren afwijken van de werkelijkheid.
Ondernemer streeft er wel altijd naar de kleuren zo waarheidsgetrouw mogelijk aan te bieden.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of systeem binden de ondernemer niet.
Prijswijzigingen, druk en zet fouten voorbehouden.

3.         Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.         De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1.         De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.         Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.         Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.         De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd           gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.         De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.         contact gegevens van de ondernemer waar consument terecht kan met klachten

b.         de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.         de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.         de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e.         de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f.          indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.         In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1.         De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.         De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.         als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.         als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.         bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

d.         De afkoelperiode is niet van toepassing bij zakelijke opdrachten en transacties.

e.         De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.         De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.         De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.         Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.         Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

7.         Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:

– Goederen niet zijn aangemeld bij Plotternederland en de ontvangst van de retourmelding niet is bevestigd door Plotternederland.
– Goederen gebruikt, beschadigt en/of bedrukt zijn door de klant.
– De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
– Vermissing van aanhechtingen en/of labels aan en van de goederen.
– De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.
– De producten/goederen speciaal op aanvraag besteld zijn.
-  Bij zakelijke opdrachten en transacties.
-  Bij producten welke voor u op maat gesneden zijn


8. Plotternederland kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de koper levert aan een derde partij.

9.  Het recht van retour zenden geldt uiteraard wel indien uw product beschadigt aankomt.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.         Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.         De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.         De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Indien u consument bent in de zin van het burgerlijk wetboek (ABW), kunt u uw verklaring op basis waarvan de overeenkomst tot stand is gekomen binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax of e-mail) of indien het product u voor het verstrijken van deze termijn wordt geleverd - door het terugzenden van het product herroepen. De termijn begint te lopen nadat u deze instructie schriftelijk heeft ontvangen, echter niet eerder dan nadat de producten bij de ontvanger zijn aangekomen

1.         Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.         Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.         De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Tevens dient er altijd een bewijs van (terug) zending overlegd te kunnen worden door de consument.

4.         Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.         De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product tenzij deze wordt verzonden onder de wet non conformiteit.

6.         Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7.         De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a.         de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b.         de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8.         De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.         hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.         hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c.         de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.         Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.         Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.         De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.  

            Vergoedingen van de eventuele leveringskosten worden alleen vergoed als de consument de volledige bestelling retourneert en niet genoten heeft van gratis verzending.
Ondernemer vergoed nooit meer dan de daadwerkelijk betaalde leveringskosten door de consument.

Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,             naar gelang welk  tijdstip eerder valt.

3.         De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.         Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te               betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst door het beschikbaar te stellen van de algemene voorwaarden, heeft vermeld:

1.         Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2.         Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle               bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.         Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.         de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.         de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.         Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,           goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5.         Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6.         Volgens specificaties, wens of voorkeur van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de       consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7.         Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8.         Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9.         Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10.       Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde       afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

11.       Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12.       Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13.       De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a.         de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.         de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

14.       Dat de afkoelperiode niet van toepassing is bij zakelijke opdrachten en transacties

15.       Dat het herroepinsgrecht niet geldt indien als er wordt geannuleerd door leveringstijden, waarbij de bestelling binnen de bekend gestelde levertijd is  verzonden.

16.       De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

 

Artikel 11 – De prijs

1.         Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw- tarieven.

2.         In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft,   met variabele prijzen aanbieden.

3.         Plotternederland heeft het recht op elk gewenst moment de prijzen te verhogen als gevolg van prijsschommelingen op de markt of verhogingen bij desbetreffende leveranciers.

5.         De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in EUR, exclusief verzendkosten en inclusief btw.

6.         Plotternederland kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Indien de klant akkoord gaat met het totaal bedrag in de winkelwagen en   deze betaald heeft zal er geen correctie meer plaatsvinden. 

7.         Aan onrechtmatige informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.         De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.         Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.         Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die     verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

4.         Plotternederland is nimmer aansprakelijk voor schade e/o letsel in welke vorm dan ook 

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1.         De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.         Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Ondernemer is niet aansprakelijk voor foutief ingevulde gegevens voor de plaats van levering of   andere adres gegevens.

3.         Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen       uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt             de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht in de vorm van een creditering. Producten worden niet nagezonden, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

4.         Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.         Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend         gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.          Plotternederland is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal dit artikel binnen 14 dagen nadat de bestelling is geplaatst terug betaald worden.

7.          Plotternederland streeft ernaar om z.s.m. na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen aan uit te leveren. 

8.          Bij zakelijke transacties word het verlies risico verlegd naar de klant cq koper.

9.          Aangegeven levertijden gelden als streeftijd cq indicatie, en nooit als fatale termijn.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1.         De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde             opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.         De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het   einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.         De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

–          te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

–          tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

–          altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4.         Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.         In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten                       hoogste één maand.

6.         Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de           consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar                       minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.         Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend         voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8.         Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 dagen na het plaatsen van de                 bestelling. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
    Verwerking en leverings termijn vangt aan op het moment dat de betaling is ontvangen door de Ondernemer.

2.         Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen,     kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de  desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.         De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Plotternederland is niet verantwoordelijk voor ongemakken of           schade voortvloeiend aan het niet bijhouden van de verstrekte gegevens door de consument

4.         Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14   dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente                           verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande                       bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van                 genoemde bedragen en percentages.

5.         In het geval van bankoverschrijving, dient het bedrag binnen 5 dagen te zijn bijgeschreven op het getoonde rekeningnummer. Indien de overschrijving niet voldaan is binnen 5 dagen, wordt de                       bestelling geannuleerd.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1.         Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de                       ondernemer.

2.         Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,             wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 Artikel 17 – Geschillen

  1.      Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument              woonachtig is in het buitenland.
  2.      Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Loyaliteitspunten:

Plotternederland behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht het toekennen, aanpassen, wijzigen, herberekenen of afwijzen van deze punten in te delen.
Loyaliteits punten kunnen niet verzameld of gespaard worden op machines.
Deze punten worden niet doorberekend met of over verzendkosten, en kunnen niet worden ingeruild of worden uitbetaald als contant geld.


Garantie:

Overeenkomstig Nederlands rechts en haar richtlijnen, word er op alle machines 2 jaar garantie gegeven.
Waar nodig en mogelijk wordt deze service, onder voorbehoud, uitgebreid door de mogelijkheid van het verstrekken van leenmachines op het moment dat een apparaat aan reparatie onderhevig is.
Kosten voor de 1ste zending zijn altijd voor de consument, en worden niet verrekend of terugbetaald en worden verzonden met de vervoerder te bepalen door de Ondernemer.
Het opsturen en terug sturen van de leenmachine, alsmede het terug sturen van het gerepareerde apparaat, geschiedt op kosten van de ondernemer.
Tijdens het gebruik van de leenmachine dient consument zich ten alle tijde te beseffen dat deze dienst een gunst is, en voorzichtig met de apparatuur om te gaan.

Schade aan, alsmede gevolgschade, door onjuist gebruik is ten alle tijden uitgesloten van elke vorm van garantie.

Overige bepalingen:

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Door het beschikbaar stellen van deze Voorwaarden op de website, alsmede de verplichting akkoord te gaan met deze voorwaarden voordat de bestelling geplaatst kan worden, heeft Ondernemer aan deze verplichting voldaan.

Plotternederland kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Indien de klant akkoord gaat met het totaal bedrag in de winkelwagen en deze betaald heeft zal er geen correctie meer plaatsvinden. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Ondernemer is niet aansprakelijk, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld, voor welke schade dan ook aan onderdelen en materialen door onjuist gebruik of onkunde.

Bij enige vorm van misbruik of frauduleuze handelingen of het vermoeden hiervan, in, met en op alle diensten aangeboden door Plotternederland.nl, alsmede haar social media accounts, behoudt ondernemer het recht bestellingen te annuleren en de consument de toegang tot de producten en diensten van Plotternederland, alsmede tot alle andere diensten van de andere handelsnamen en domeinnamen vallend onder bovengenoemd KVK nummer, te ontzeggen op die wijze die ondernemer nodig acht.
Tevens heeft ondernemer het recht de desbetreffende consument hierin juridisch te laten vervolgen op gronde van Het Wetboek van Strafrecht, Tweede Boek, art. 231b en art. 326.

Het Wetboek van Strafrecht, Tweede Boek, art. 231b en art. 326 is van toepassing.© 2016 www.plotternederland.nl - Alle rechten voorbehouden.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

–           Aan:     [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

–           Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

–           Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

–           [Naam consumenten(en)]

 

–           [Adres consument(en)]

 

–           [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.